Skip to main content

Social aktivitet på recept

Social aktivitet på recept är ett arbetssätt som systematiskt ger stöd för personal inom primärvården att möta och erbjuda insatser till seniorer som upplever ensamhetsproblematik.

Det här är social aktivitet på receptTM

Initiativet social aktivitet på recept kommer från Umeå universitet som sedan 2019 arbetat tillsammans med Hälsocentralen Husläkarna i Umeå och Umeå kommun för att utveckla ett arbetssätt för att minska ensamhet bland seniorer genom att förskriva relevanta sociala aktiviteter inom primärvården.

Social aktivitet på recept har tagits fram genom samskapande metoder vilket innebär att arbetssättet utvecklats utifrån nära samarbete mellan forskare och experter inom såväl primärvård som kommun, föreningar och organisationer som utvecklar aktivitetsarenor.

Initiativet är unikt i Sverige och det är därför viktigt att den generiska arbetsmodellen som utvecklats följs och utvärderas systematiskt. Detta för att vi ska kunna säga om social aktivitet på recept kan vara ett användbart verktyg för att minska ensamhet bland seniorer.

Vi gör det tillsammans – välkommen med på resan!

Bakgrund

Social aktivitet på recept är ett arbetssätt som ger systematiskt stöd för personal inom primärvård att möta och erbjuda insatser till seniorer som upplever ensamhetsproblematik. Ensamhet betraktas i Sverige idag som ett folkhälsoproblem och det är därför viktigt att vi hittar sätt att ge stöd till personer i den situationen. Forskning visar att ensamhet bidrar både till ökad sjuklighet och dödlighet. Samtidigt vet vi att det sällan är så att personer söker hjälp för sin ensamhet även om man känner att man mår dåligt, vilket kan bero på en känslor av skuld och skam. Det faktum att man mår dåligt kan dock vara en orsak till att man söker vård till exempel vid en vårdcentral även om problematiken kring ensamhet inte är den anledning man uttrycker primärt.

I detta projekt har vi hämtat inspiration från England där de sedan årtionden tillbaka och i utbredd form arbetar enligt något som kallas Social Prescribing. För att skapa en liknande modell som är anpassad efter våra svenska förhållanden och förutsättningar så har vi genom samskapande metoder tagit fram ett strukturerat arbetssätt tillsammans med kollegor inom primärvården. Arbetet tog ett år där vi regelbundet träffades och steg för steg skapade och testade olika tillvägagångssätt.

Det samskapande arbetet resulterade i metoden Social aktivitet på receptTM som beskriver hur patienter som upplever ensamhetsproblematik och är i potentiellt behov av sociala aktiviteter kan identifieras, hur en fördjupad bedömning görs, hur förskrivningen av de sociala aktiviteterna går till, och hur uppföljning sedan sker.

Aktuellt forskningsprojekt

Det pågående forskningsprojektet avser undersöka genomförbarhet med, och effekter av, social aktivitet på recept när det gäller ensamhet, hälsa och välbefinnande bland seniorer.

I den första delen undersökt huruvida modellen för social aktivitet på recept är genomförbar exempelvis vad gäller rekrytering av patienter och nöjdhet bland deltagare och professionella.

I den andra delen studeras skillnader vad gäller ensamhet, hälsa och välbefinnande mellan grupper som får social aktivitet på recept gentemot de   som utgör en så kallad kontrollgrupp. Dessutom studeras upplevda terapeutiska komponenterna i social aktivitet på recept.

Varför forska om social aktivitet på recept?

Ensamhet begränsar ett aktivt och hälsosamt åldrande samt kan påverka hälsan negativt. Idag finns få kända, om några, effektiva insatser att möta och stötta seniorer som upplever ensamhet. Det pågående forskningsprojektet ger viktig kunskap om huruvida modellen social aktivitet på recept kan utgöra en viktig intervention för att minska upplevd ensamhet och förbättra hälsan bland äldre personer i Sverige.